• SILKY BEAUTY SZÉPSÉGSZALON

Nyerj ingyenes hónaljszőrtelenítést facebook nyereményjáték játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Nyereményjáték szabályzat
Jelen szabályzat megalkotásának célja az „Nyerj ingyenes hónaljszőrtelenítést” elnevezésű promóciós játék játékszabályainak rögzítése. A promóciós játék nem tartozik a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) hatálya alá, a játék nem minősül az Szjtv. értelmében szerencsejátéknak vagy bejelentésköteles tombolának, ajándéksorsolásnak.


1. A Játék és a Szervező
Jelen szabályzat a (Dobó Zsanett, 2120 Dunakeszi, Faludi Janos u 3) (továbbiakban: Szervező) által kezelt Silky Beauty Facebook oldalán (https://www.facebook.com/silkybeautystudio ) megjelenített Játékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
2. A Facebook teljes körű mentesítése
A promóciós játék semmilyen formában nem támogató vagy jóváhagyó a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.
3. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező, természetes személy, aki Facebook felhasználó és megfelel a játékszabályban leírt további feltételeknek.
A Játékban való részvételnek nem feltétele a 18. év betöltése, azonban a nyeremény átadásával és a személyi jövedelemadó fizetési kötelezetség teljesítésével kapcsolatos ügyintézés során a 14 és 16 év közös Játékos, vagy más okból cselekvőképességében korlátozott játékos a törvényes képviselőjével együ jogosult eljárni.
14 év alatt     vagy más okból cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt a játékban.
4. Kizárás a Játékból
A Játékban a Szervező és dolgozói és közreműködői, Facebook oldalának adminisztrátorai, szerkesztői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerin közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék (például bizonyíthatóan álprofillal vesznek részt a Játékban), ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
5. A Játék időtartama
Időtartama: 2020. december 17. 18:30 órától – 2020. december  23. 18:30 óráig.
6. A Játék menete
Nem feltétele a Játékban való részvételnek:
az oldalkedvelés, ilyet ugyanis tilos kérni a Facebookon,
más személy megjelölése kommentben, ilyet ugyanis tilos kérni aFacebookon,
a Játékról szóló poszt megosztása, ilyet ugyanis tilos kérni a Facebookon.
Mit kell tenniük a játékosoknak? A felhívást közzétevő poszton belül hozzászólásban választ kell adni a következő kérdésre: Milyen típusú géppel történik a lézeres szőrtelenítés a Silky Beauty Stúdióban?


7. A Nyeremény:
Egy fő részére kisorsolunk egy 6 alkalmas hónalj szőrtelenítést.
A Nyereményhez esetlegesen kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja, de az adminisztrációhoz és bevalláshoz szükséges személyes adatokat Szervező bekéri a nyertestől. A Nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
8. A sorsolás
Sorsolás: 2019. december 23-án 18:40 órakor.
A nyertesek száma: 1 fő
A sorsolás a h ps://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével történik. Az alkalmazáson belül beállításra kerül a nyertesek száma és az egyéb feltételek (hozzászólások közül válasszon a rendszer). Majd a nyertes sorsolása gombra kattintással a rendszer kiválasztja a Nyertest. Az alkalmazáson belül lehetőségünk van exportálni a hozzászólásokat és a reakciókat, ezeket a funkciókat nem használjuk. Az alkalmazás adatkezelési tájékoztatója itt érhető el h ps://besocial.hu/adatvedelem/.
9. Eredményhirdetés
A Nyertesek nevét a Szervező a Facebook oldalán teszi közzé.
A Nyertes értesítése: a Szervező kizárólag a Játékos nevét ismeri, mint személyes adatot, ezért a névre kattintással megnyitja a Játékos személyes profilját és privát üzenetben egyeztet a nyeremény átadásával kapcsolatos részleteket.
Pótnyerteseket nem hirdetünk, a Nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi Játék során sorsoljuk ki.
A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
az értesítő privát üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol; bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
a 16 év alatti nyertes személy törvényes képviselőjével nem lehet felvenni a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
   egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta.
10. A Nyeremény átadása / kézbesítése
A Nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook privát üzenetben egyeztetjük.
Amennyiben Játékos a nyeremény kiküldéséhez szükséges személyes adatait nem adja át szervezőnek a nyereményről szóló üzenet elküldésétől számított 5 munkanapon belül, és emiatt a nyeremény kiküldése meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
11. Adatkezelés
A promóciós játék felülete a Szervező Facebook oldala, ahol a Facebook és a Szervező közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatót az oldalunkon elhelyeztük. A nyereményjáték sorsolásával, a Nyertes értesítésével, a Nyeremény átadásával és az esetleges adók megfizetésével kapcsolatban az egyedüli adatkezelő a Szervező. A Szervező valamennyi     elérhetősége     és     adatkezelési     tájékoztatása     elérhető a honlapján: www.silkybeauty.hu A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:
1.    Játékra történő jelentkezés és sorsolás: kezelt adat a Játékos teljes neve, reakciója, hozzászólása, hozzászólásának időpontja (névazonosság esetén a sorsoláshoz használt alkalmazás különbséget tud tenni a nyertesek között a játékos profilképe alapján, a nyertes ezzel együtt jelenik meg a felületen).
Az adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az adatkezelés célja: a Nyertes kiválasztása sorsolás útján, a Játékos azonosítása.
Adatkezelés időtartama: sorsolás lebonyolításáig.
A    hozzájárulás bármikor visszavonható a hozzászólás törlésével, amelyet a Játékos is megtehet a hozzászólása melle megjelenő három pontra kattintással.
2.    Eredményhirdetés: a Nyertes teljes neve a kezelt adat, amelyet a Szervező nyilvánosságra hoz a Facebook oldalán és a honlapján.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Az adatkezelés célja: a többi Játékos tájékoztatása, a promóciós játék hitelességének alátámasztása, a nyertes értesítése.
Az adatkezelés időtartama: törlési kérelemig, adatkezelő általi törlésig (poszt eltávolítása).
A    törlési kérelem eljuttatható a Szervezőnek írt privát üzenetben vagy e-mailen: info@silkybeauty.hu
3. Nyeremény kézbesítése
 Nyeremény személyesen vehető át a Silky Beauty Stúdióban (1135 Budapest, Jász utca 47.), ahol a nyeremény kezelés zajlik.
Panaszkezelés:
Ha Szervező adatkezelésével kapcsolatban Játékosnak / Nyertesnek kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, Szervező elérhető ezen az e-mail címen: info@silkybeauty.hu. Munkatársaink örömmel segítenek. Játékos / Nyertes panaszt is benyújthat a felügyeleti hatósághoz (Nemze Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).
12.  A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben a Játékos nem a saját adataival vesz részt a Játékban, a játékkal kapcsolatos, a profilhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező az életkori korlátozást beállította az oldalán, 14 év alatti személyek nem látogathatják az oldalt, nem vehetnek részt a játékban. A Szervezőnek nincs ráhatása a Játékos adatszolgáltatására, nincs lehetősége ellenőrizni a profiladatok valódiságát, ezért semmilyen felelősség nem terheli ebben a kérdéskörben.
13. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, így például a Játék időtartamának meghosszabbítására, a nyereménytárgyak számának növelésére, a Nyertesek számának növelésére.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó jogszabályok megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.